ELEKTROWNIE WIATROWE

Kompleksowa realizacja farm oraz projektów wiatrowych

Specjalizujemy się w przygotowaniu i prowadzeniu procesów inwestycyjnych związanych z budową farm wiatrowych, również realizacji w systemie „pod klucz”. 

Szczegółowy zakres naszych usług obejmuje takie elementy jak : 

 • ocena potencjału energetycznego terenu, w tym wstępnego audytu dostawców surowca, rodzaju dostępnego surowca i możliwości kontraktacji
 • projektowanie wstępnej lokalizacji z analizą zasobów i doborem technologii 
 • wykonanie planu finansowego 
 • obliczenie produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej 
 • obsługa formalno-prawna inwestycji na każdym etapie jej realizacji, aż do uzyskania pozwolenia na budowę, opracowanie koncepcji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz obsługa procedur administracyjnych 
 • przeprowadzenie procedury uzyskania warunków zabudowy 
 • przeprowadzenie procedury uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej oraz podpisania umowy przyłączeniowej 
 • przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej 
 • przeprowadzenie procedury zawarcia umowy i uzyskania koncesji na sprzedaż oraz odbiór energii elektrycznej
 • usługi konsultingowe i inżynieryjne przy realizacji obiektów oraz przekazywaniu do użytkowania. 

Na etapie realizacji projektów elektrowni wiatrowych oferujemy: 

 • uzyskanie niezbędnych uzgodnień z agencjami, spółdzielniami oraz jednostkami samorządów terytorialnych, gestorami sieci i infrastruktury technicznej 
 • kontakty z przedstawicielami władz oraz administracji publicznej na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym 
 • kontakty z podwykonawcami oraz nadzór inwestorski nad realizowanymi budowami 
 • sporządzanie raportów koncepcji dojazdu do planowanych zespołów elektrowni wiatrowych 
 • kontakty z podwykonawcami, m.in.: urbanistami, geodetami, archeologami, rzeczoznawcami, specjalistami branżowymi, architektami 
 • wykonywanie analiz produkcji, analiz akustycznych oraz wizualizacji w specjalistycznym oprogramowaniu 
 • sporządzanie wniosków o wydanie decyzji dotyczących: środowiskowych uwarunkowań, warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę 
 • przygotowanie dokumentacji projektowej, harmonogramów i planów rozwoju projektów 
 • kontrolowanie procedur sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 • weryfikacja możliwości przyłączeniowych oraz uzyskiwanie warunków przyłączeniowych 
 • negocjacje z dostawcami turbin 
 • przygotowywanie harmonogramów i planów rozwoju projektów. 

Świadczymy usługi nadzoru inwestorskiego oraz kierowania pracami budowlanymi. Realizujemy  poszczególne procesy budowlane związane z takimi branżami, jak: 

 • geotechnika inżynierska (prace ziemne, posadowienie budowli, wykonywanie monolitycznych konstrukcji betonowych)
 • montaż konstrukcji stalowych 
 • budownictwo drogowe na potrzeby obiektów energetyki odnawialnej 
 • prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, w sektorze energetyki odnawialnej 
 • prace na wysokości 
 • prace hydrologiczne. 

W ramach oferowanych usług wykonujemy projekty budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę pojedynczych elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, masztów pomiarowych, instalacji fotowoltaicznych czy biogazowni. 

Wykonujemy między innymi: 

 • projekty architektoniczno-budowlane (projekty drogowe, konstrukcyjno-budowlane)
 • projekty energetyczne, wykonawcze i warsztatowe
 • projekty zagospodarowania terenu 
 • projekty wykonawcze. 

Ponadto dokonujemy:

1. Oceny wybranego terenu pod kątem przydatności pod farmę wiatrową obejmującej takie elementy jak: zakup materiałów kartograficznych (mapy topograficzne, mapy ewidencyjne, zdjęcia lotnicze/satelitarne), obróbka materiałów kartograficznych (kalibracja map topograficznych oraz ewidencyjnych i wektoryzacja działek ewidencyjnych), wizyta terenowa, dokumentacja zdjęciowa, uaktualnienie materiałów kartograficznych o istniejące przeszkody w terenie, raport.

2. Rozmieszczenia turbin w parku wiatrowym – na które składa się szereg takich elementów jak: wizyta terenowa, zakup materiałów kartograficznych, obróbka materiałów kartograficznych, kalibracja map topograficznych oraz ewidencyjnych i wektoryzacja działek ewidencyjnych, rozmieszczenie wskazanych turbin wiatrowych (firma, model) na podkładach mapowych wg obowiązujących zasad w programie WindPRO, przygotowanie wariantów rozmieszczenia turbin w zależności od przyjętych parametrów, przygotowanie numerycznego modelu terenu oraz mapy szorstkości terenu w programie WindPRO, wykonanie analizy wpływu generowanego hałasu przez farmę wiatrową na sąsiadujący teren w programie WindPRO moduł DECIBEL, raport.

3. Oceny wybranego terenu pod kątem jego przydatności dla inwestycji pod pojedynczą turbinę wiatrową obejmującej m.in.: zamówienie materiałów kartograficznych (mapy topograficzne, mapy ewidencyjne, zdjęcia lotnicze/satelitarne), obróbka materiałów kartograficznych, kalibracja map topograficznych oraz ewidencyjnych i wektoryzacja działek ewidencyjnych, wizyta terenowa, dokumentacja zdjęciowa, uaktualnienie materiałów kartograficznych o istniejące przeszkody w terenie, raport.

4. Opracowania raportu hałasu dla planowanej lokalizacji turbiny dla wskazanego modelu turbiny począwszy od organizacji i przeprowadzenia wizyty terenowej, poprzez zakup materiałów kartograficznych oraz ich obróbkę, przeprowadzenie kalibracji map topograficznych oraz ewidencyjnych i wektoryzacja działki/działek ewidencyjnych, przygotowanie numerycznego modelu terenu w programie WindPRO aż po wykonanie analizy wpływu generowanego hałasu przez turbinę wiatrową na sąsiadujący teren w programie WindPRO moduł DECIBEL i przygotowanie raportu.

5. Wykonania analizy warunków wietrznych dla danego obszaru na podstawie danych pomiarowych dostarczonych przez klienta obejmującej takie elementy jak: wizyta terenowa, zakup materiałów kartograficznych, obróbka materiałów kartograficznych, kalibracja map topograficznych, przygotowanie numerycznego modelu terenu oraz mapy szorstkości terenu, wykonanie analizy wietrzności w programie WindPRO przy wykorzystaniu modułu METEO, raport

6. Obróbki materiałów kartograficznych obejmującej kalibrację oraz wektoryzację map topograficznych, ewidencyjnych, zdjęć lotniczych, zdjęć satelitarnych.

7. Opracowania raportu środowiskowego.

© Enor Sp. z o.o.